Vývoj softvéru na mieru - databázové riešenia

Novell GroupWise  •  Novell Vibe  •  Magic Developer  •  Linux/Windows/Citrix Administration

Spracovanie osobných údajov

                                                                                

V súvislosti s prijatím Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoré sa s účinnosťou 25. mája 2018 vzťahuje na spracúvanie Vašich osobných údajov spoločnosťou W.I.S., s.r.o. , Vám nižšie poskytujeme zhrnutie základných informácií o spracúvaní a ochrane Vašich osobných údajov zo strany našej spoločnosti ako prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov.

Aby sme mohli s Vami, ako dotknutou osobou, uzatvoriť pracovnú zmluvu a následne si plniť povinnosti zamestnávateľa, spracúvať účtovné doklady, zabezpečovať evidenciu, tvorbu a ochranu registratúrnych záznamov a poskytovať služby v zmysle predmetu činnosti našim klientom, potrebujeme Vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako zabezpečíme ich bezpečnosť.

  1. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť W.I.S., s.r.o., obchodný register Okresného súdu Prešov vl.č.: 10656/P, Tomášikova 58, Prešov 080 01, IČO 36 450 081, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript./">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript./, tel: +421 51 74 80 666 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

  1. Účel a právny základ spracúvania Vašich osobných údajov

Mzdy a personalistika: Spracúvanie osobných údajov je realizované v súlade s  plnením zákonných povinností v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Účtovné doklady: Spracúvanie osobných údajov je realizované v súlade s  plnením zákonných povinností v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Správa registratúry: Spracúvanie osobných údajov je realizované v súlade s  plnením zákonných povinností v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR .

Elektromontážne práce: Spracúvanie osobných údajov je realizované v súlade s§ 13 ods. 1, písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, resp. čl. 6 ods. 1, písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 - zmluva .

Kópie úradných dokladov: Spracúvanie osobných údajov je realizované v súlade s čl. 6 ods. 1, písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a v  súlade s § 13 ods. 1, písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov - súhlas.

Odborné školenia:Spracúvanie osobných údajov je realizované v súlade s§ 13 ods. 1, písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, resp. čl. 6 ods. 1, písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 - zmluva.

Zmluvné vzťahy: Spracúvanie osobných údajov je realizované v súlade s  čl. 6 ods. 1, písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 – zmluva.

Žiadosti dotknutých osôb : Spracúvanie osobných údajov je realizované v súlade s plnením zákonných povinností v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – zákon.

Odborné a poradenské služby BOZP, PZS a PO: Spracúvanie osobných údajov je realizované v súlade s čl. 6 ods. 1, písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a v  súlade s § 13 ods. 1, písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov - zákon,

Evidencia uchádzačov o zamestnanie: Spracúvanie osobných údajov je realizované v súlade s čl. 6 ods. 1, písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a v  súlade s § 13 ods. 1, písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov – súhlas,

Verejné obstarávanie: Spracúvanie osobných údajov je realizované v súlade s čl. 6 ods. 1, písm. c) v spojení s čl. 15 až 22 a 34   Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 – zákon,

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní,

Evidencia prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty: Spracúvanie osobných údajov je realizované v súlade s  čl. 6 ods. 1, písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a v  súlade s § 13 ods. 1, písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov - zmluva,

  1. Komu poskytujeme Vaše osobné údaje

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame aj služby preverených a zmluvne zaviazaných externých obchodných partnerov, ktorí nám pomáhajú spracúvať a chrániť Vaše osobné údaje. Ide o tzv. sprostredkovateľov, ktorí pre naše potreby spracúvajú Vaše osobné údaje spravidla pri dodávaní služieb, ktoré sme si objednali na základe zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom v súlade v súlade s čl. 28 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb sú rôzne okruhy subjektov, ktorým poskytujeme Vaše osobné údaje najčastejšie v rámci plnenia našich zákonných povinností a/alebo ide o našich vlastných zamestnancov, s ktorými prichádzate ako dotknuté osoby do styku. Nižšie nájdete zoznam kategórií príjemcov osobných údajov:

-       súdy a orgány činné v trestnom konaní, exekútor,

-       sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne,

-       Finančná správa SR, Finančné riaditeľstvo SR, daňový úrad,

-       doplnkové dôchodkové poisťovne a dôchodcovské správcovské spoločnosti,

-       orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru,

-       Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,

-       štátne archívy s regionálnou územnou pôsobnosťou,

-       Štatistický úrad SR,

-       Úrad verejného zdravotníctva SR,

-       KR HaZZ, OR HaZZ, Inšpektorát práce

-       Orgány verejnej moci, Ministerstvo spravodlivosti SR,

-       Orgány štátnej správy a orgány verejnej moci, Iné oprávnené subjekty

-       Úrad pre verejné obstarávanie, Najvyšší kontrolný úrad, Protimonopolný úrad, Európska komisia, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom,

-       dodávatelia cloudových služieb.

  1. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Dokumentácia, ktorá nie je súčasťou registratúrnych záznamov je po splnení účelu spracúvania bezodkladne bezpečne zničená. Osobné údaje, ktoré sú súčasťou registratúrnych záznamov sú uchovávané po dobu stanovenú registratúrnym plánom vo vlastnom archíve alebo archíve zmluvnej externej spoločnosti. Po uplynutí doby uloženia sú registratúrne záznamy v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov vyradené z evidencie a bezpečne likvidované tak, aby nebolo možné zistiť ich obsah.

  1. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Vaše osobné údaje nezamýšľame preniesť do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

  1. Ste povinní poskytnúť Vaše osobné údaje?

 • v prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR nie ste povinný poskytnúť nám Vaše osobné údaje. Poskytnutie Vašich osobných údajov je založené na Vašej slobodnej vôle a dobrovoľnom konaní. Udelený súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Neposkytnutie osobných údajov by nemalo mať žiadne negatívne a podstatné následky na Vašu osobu, ale môže sa znížiť komfort využívania niektorých služieb a Vaše informovanie o novinkách,
 • v prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov uzatvorenie alebo plnenie zmluvného vzťahu podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a odmietnete nám poskytnúť Vaše osobné údaje, môže to znamenať nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu alebo prípadne jeho plnenia,
 • v prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov plnenie našej zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR poskytnutie Vašich osobných údajov je povinné. Ak nám odmietnete poskytnúť Vaše osobné údaje môže to viesť k vzniku škody, ktorej náhradu si môžeme voči Vám uplatňovať (napr. ak by nám v príčinnej súvislosti s nesplnením našej povinnosti bola uložená sankcia). V niektorých z týchto prípadov Vaše osobné údaje získavame z verejne dostupných registrov a databáz zákonným spôsobom,
 • v prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi podľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR poskytnutie Vašich osobných údajov je povinné; neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok, že Vám nebude poskytnutá služba zabezpečovaná v rámci pôsobnosti orgánov územnej samosprávy alebo nebude môcť byť vydané rozhodnutie, o ktoré nás žiadate, príp. môže byť inak zmarené splnenie dôležitej úlohy vo verejnom záujme; v niektorých z týchto prípadov Vaše osobné údaje získavame z verejne dostupných registrov a databáz zákonným spôsobom,
 • v prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov prevaha našich oprávnených záujmov a využívame na spracúvanie Vašich osobných údajov právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR ste povinní toto spracúvanie strpieť, ale máte voči nemu právo podať námietku. Viac sa o tomto práve dozviete v osobitne zvýraznenej časti tohto dokumentu ako aj prostredníctvom doplnkových mechanizmov transparentnosti, ktoré môžeme používať pri našej prvej komunikácii a/alebo pri získavaní Vašich osobných údajov priamo od Vás.
  1. Práva dotknutej osoby

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte:

-       právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame Vaše osobné údaje a aké sú Vaše práva,

-       právo na prístup k Vašim osobným údajom a poskytnutie ďalších informácií súvisiacich s ich spracúvaním zo strany spoločnosti W.I.S., s.r.o.,

-       právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov,

-       právo na vymazanie Vašich osobných údajov, predovšetkým ak

   -- už nie sú ďalej potrebné pre ďalšie spracúvanie,

   -- ste odvolali svoj súhlas na ich spracúvanie,

   -- ste oprávnene namietali voči ich spracúvaniu,

   -- sú osobné údaje spracúvané nezákonne alebo

   -- musia byť osobné údaje vymazané v zmysle právnych predpisov,

-       právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, ak

   -- napadnete správnosť osobných údajov po dobu, kým overíme ich správnosť,

   -- spracúvanie je nezákonné,

   -- ich už nepotrebujeme, ale údaje potrebujete Vy na účely uplatnenia Vašich právnych nárokov,

   -- namietate proti ich spracúvaniu po dobu, kým overíme, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad Vašimi záujmami,

-       právo podať námietky proti spracúvaniu Vašich osobných údajov v prípade, že ich spracúvame na účely priameho marketingu alebo na účely našich oprávnených záujmov,

-       právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich k inému poskytovateľovi služieb,

-     právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. č. +421 -2-3231-3220, elektronicky na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

  1. Ak potrebujete pomoc

Ak máte otázky ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov, ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame Vaše osobné údaje alebo potrebujete akúkoľvek súvisiacu pomoc, obráťte sa prosím na zodpovednú osobu, a to telefonicky na tel: +421 51 77 11 349 , elektronicky na adrese email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript./">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript./ alebo písomne na adrese: W.I.S., s.r.o., Tomášikova 58, 080 01 Prešov.

  1. Ako spracúvamechránime vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme a pri ich spracúvaní nevyužívame prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

Pre zabezpečenie bezpečnosti a dôvernosti Vašich osobných údajov, ktorá je pre prevádzkovateľa mimoriadne dôležitá, využívame technické a organizačné opatrenia najmä na ochranu pred neoprávneným prístupom k údajom a ich zneužitiu, k zabezpečeniu pred neoprávneným spracúvaním, spracúvaniu nad rámec rozsahu a obsahu zodpovedajúcemu účelu ich spracúvania, nedovoleným spôsobom spracúvania, zaistenie bezpečnosti našich IT systémov ako aj obnovu dát v prípade bezpečnostného incidentu. Ak je to nevyhnuté, využívame na ochranu Vašich osobných údajov spracúvaných v elektronickej podobe šifrovanie.

Prevádzkovateľ v zmysle čl. 24 nariadenia GDPR a ust. § 31 Zákona pristúpil k prijatiu primeraných technických, organizačných, personálnych a bezpečnostných opatrení a záruk, ktoré zohľadňujú najmä:

 1. zásady spracúvania osobných údajov, ktorými sú zákonnosť, spravodlivosťtransparentnosť, obmedzenie a kompatibilita účelov spracúvania osobných údajov, ďalej minimalizácia osobných údajov, ich pseudonymizácia a šifrovanie, ako aj integrita, dôvernosť a dostupnosť;
 2. zásady nevyhnutnostiprimeranosti (vzťahuje sa aj na rozsah a množstvo spracúvaných osobných údajov, dobu uchovávania a prístup k osobným údajom dotknutej osoby) spracúvania osobných údajov s ohľadom na účel spracovateľskej operácie;
 3. povahu, rozsah, kontextúčel spracovateľskej operácie;
 4. odolnosťobnovu systémov spracúvania osobných údajov;
 5. poučenia oprávnených osôb prevádzkovateľa;
 6. prijatie opatrení na bezodkladné zistenie, či došloporušeniu ochrany osobných údajov a promptné informovanie dozorného orgánu a zodpovednej osoby;
 7. prijatie opatrení na zabezpečenie opravy alebo vymazanie nesprávnych údajov, či realizáciu iných práv dotknutej osoby;
 8. rizikárôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb (najmä náhodné alebo nezákonné zničenie osobných údajov, strata alebo zmena osobných údajov, zneužitie osobných údajov – neoprávnený prístup alebo neoprávnené poskytnutie, posúdenie rizík so zreteľom na pôvod, povahu, pravdepodobnosť a závažnosť rizika v súvislosti so spracúvaním a na identifikáciu najlepších postupov na zmiernenie rizika).

Všetky prijaté opatrenia pravidelne vyhodnocujeme a aktualizujeme.

 

Zásady používania súborov cookies

V súlade s  § 55 ods.5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť vašu pozornosť na  možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Čo sú cookies?
Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového  prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Používanie cookies
Používaním stránok prevádzkovaných prevádzkovateľom vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s  nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok  považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies. 


Prečo používame cookies?
Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Prevádzkovateľ nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu. 


Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?
Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies. 
Váš webový prehliadač môžete nastaviť tak, aby ukladanie cookies do vášho zariadenia zakázal či blokoval, vrátane cookies tretích strán. Je tiež možné zablokovať alebo povoliť ukladanie cookies len pre určité webové stránky. Cookies, ktoré už sú vo vašom zariadení uložené, potom môžete kedykoľvek zmazať. Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.
Konkrétny postup pre najpoužívanejšie webové prehliadače nájdete tu:
Chrome,Safari, Internet Explorer, Firefox, Android


Prečo si ponechať nastavenie cookies?
Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

Analýza a štatistiky
Webové stránky nemonitorujeme a neanalyzujeme pomocou analytických služieb.

  1. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňa 25. mája 2018. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.

Kontakty

W.I.S., s.r.o.

Tomášikova 58
080 01 Prešov 

Tel.:+421 51 7480666
Fax.:+421 51 7480669

E-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Web:www.wis.sk

WIS - kde nás nájdete: Tomášikova 58, Prešov

 

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!  

novellmicrosoftlinuxmotorolazebraelcomesetoraclepervasiveteamviever